- எதையும் மிஞ்சிவிடக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு நிலையான பயிற்சிக்கு உண்டு -